Muzikály pro všechnyPortál s muzikály v produkci Carousel Productions

Obchodní podmínky


Obchodní podmínky CAROUSEL PRODUCTION, spol s.r.o.

Obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na Akce prostřednictvím prodejní sítě CAROUSEL PRODUCTION s.r.o. (dále jen CAROUSEL PRODUCTION).

Prodejní sítí CAROUSEL PRODUCTION jsou prodejní místa společnosti CAROUSEL PRODUCTION a prodejní místa a on-line prodej na webových stránkách CAROUSEL PRODUCTION pod adresou www.detirajebrno.cz.

Za nákup prostřednictvím prodejní sítě se považuje i tzv. hromadný nákup. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

V případě hromadného nákupu vyjadřuje kupující souhlas ve prospěch všech třetích osob. Kupující se zavazuje řídit se těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Společností CAROUSEL PRODUCTION se rozumí společnost CAROUSEL PRODUCTION, spol. s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 235875, IČ: 03659135 se sídlem Praha 1 – Nové Město, Václavské náměstí 831/21, PSČ 110 00.

Kupující je v souvislosti se vstupem na konkrétní akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce a je povinen se podrobit provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

Pořadateli Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere kupující toto právo pořadatele na vědomí a souhlasí s ním.

CAROUSEL PRODUCTION neodpovídá za pravost vstupenek zakoupených mimo její prodejní síť.

Nákup lze provést a s cenami jednotlivých vstupenek se lze seznámit na stránkách společnosti CAROUSEL PRODUCTION, detirajebrno.cz nebo s nimi kupující bude seznámen při jejich nákupu v prodejním místě prodejní sítě CAROUSEL PRODUCTION.

Vstupenky se na dobírku nezasílají.

Z důvodu uvedeného v ust. § 1832 a násl. nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1832 a násl. Občanského zákoníku ( odstoupení do 14 dnů bez udání důvodu), neboť se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění ( účast na Akci) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

Reklamační řád :

Veškeré reklamace vstupenek zakoupených v prodejní síti CAROUSEL PRODUCTION se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Zaplacené vstupné se nevrací pokud není níže uvedeno jinak.

Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada.

V případě, že kupující zvolí při nákupu vstupenek jako způsob doručení vstupenek prostřednictvím České pošty na adresu nebo jinou doručovací službu na adresu a vstupenky mu takto doručeny nebudou, uvědomí zákazník společnost CAROUSEL PRODUCTION, která obratem provede reklamaci u České pošty.

Vyřízení reklamace u České pošty trvá v případě doručování na adresu 30 dní, v případě doručení mimo ČR maximálně 60 dnů. Bude-li výsledkem reklamačního řízení u České pošty zjištění, že došlo ke ztrátě zasílané vstupenky z důvodů neležících na straně kupujícího, společnost CAROUSEL PRODUCTION kupujícího vyrozumí a vrátí mu peníze zaplacené za nedoručené vstupenky včetně poplatku za doručení.

Dojde-li ze strany CAROUSEL PRODUCTION k úplnému zrušení Akce, přičemž kupující, který v prodejní síti CAROUSEL PRODUCTION již vstupenku na tuto akci řádně zaplatil, tuto vstupenku převzal nebo obdržel jiným způsobem , bude postup při vracení vstupného následující:

a) pokud byla vstupenka zakoupena v konkrétním prodejním místě CAROUSEL PRODUCTION bude kupujícímu vstupné vyplaceno, pokud se dostaví se vstupenkou bez zbytečného odkladu do prodejního místa, ve kterém ji zakoupil, pokud nebude pořadatelem určeno jiné konkrétní místo.

b) Nebude-li CAROUSEL PRODUCTION určeno konkrétní místo, ve kterém bude vracet vstupné má kupující rovněž možnost odeslat vstupenku na zrušenou Akci společnosti CAROUSEL PRODUCTION na adresu: CAROUSEL PRODUCTION, spol. s.r.o., Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1 – Nové Město. Bude-li bez zbytečného odkladu vstupenka na zrušenou Akci na tuto adresu bez zbytečného odkladu doručena, bude vstupné kupujícímu vráceno bankovním převodem na účet, který kupující za tím účelem společnosti CAROUSEL PRODUCTION písemně sdělí.

c) Pokud byla vstupenka na zrušenou Akci zakoupena přes webové stránky CAROUSEL PRODUCTION www.detirajebrno.cz doručí kupující tuto vstupenku bez zbytečného odkladu poštou na adresu: CAROUSEL PRODUCTION, spol. s.r.o., Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1 – Nové Město. Vstupné bude kupujícímu vráceno bankovním převodem na účet, který kupující za tím účelem společnosti CAROUSEL PRODUCTION písemně sdělí. V případě hromadné objednávky bude vstupné vráceno pouze osobě, které jej v rámci hromadné objednávky zaplatila.

d) Kupujícímu nebude vrácena částka uhrazená za platbu kartou a za ev. doručování vstupenek.

Jakékoliv jiné reklamace uplatněné v souladu se zák., než které se opírají o skutečnost, že Akce byla pořadatelem zcela zrušena budou vyřízeny v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů a kupující bude v této lhůtě vyrozuměn o stanovisku k reklamaci.

Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu písemně na adresu : CAROUSEL PRODUCTION, spol. s.r.o., Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1 – Nové Město, nebo elektronicky na adresu : info(zavináč)carouselproduction.cz

U společnosti CAROUSEL PRODUCTION nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou kupující nezakoupil v prodejní síti CAROUSEL PRODUCTION.

Společnost CAROUSEL PRODUSTION osobní údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů. Osobní údaje jsou chráněny ve smyslu zák. 101/2000 Sb.

Poskytnutím osobních dat společnosti CAROUSEL PRODUCTION resp. Nákupem vstupenky dává kupující souhlas se zpracováním osobních údajů.

Kupující je oprávněn kdykoliv vyslovit nesouhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové a jiné účely, a to písemně.

CAROUSEL PRODUCTION si vyhrazuje právo ukončit a odstranit uživatelské účty těch zákazníků, kteří za období 8 po sobě jdoucích měsíců neuskuteční žádný nákup vstupenek.

Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

CAROUSEL PRODUCTION si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky a reklamační řád aktualizovat.

CAROUSEL PRODUCTION s.r.o.